ufabet

Disclosed Factoring – ซื้อขาย Invoice โดยแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ

การทำ Factoring ภายในประเทศ สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  1. Factoring แบบไม่แจ้งให้ลูกหนี้ทราบถึงการโอนสิทธิเรียกว่า Confidential Factoring หรือ Non-Notification ดังที่ได้กล่าวไปในบทความก่อนหน้า
  2. Factoring แบบแจ้งให้ลูกหนี้ทราบหรือ แบบเปิดเผย เรียกว่า Disclosed Factoring โดยการทำ Factoring แบบเผิดเผยนั้นมีความแตกต่างหลักๆ กับ Confidential Factoring ตรงหน้าที่และความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องนั่นเอง

การทำ Factoring เป็นหนึ่งวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรศึกษาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหากต้องการเพิ่มสภาพคล่อง (Liquidity) หรือต้องการจัดหาเงินทุนเข้าสู่ธุรกิจ เนื่องจากเป็นวิธีทางเลือกที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือ Invoice หรือใบแจ้งหนี้ในการสร้างเงินทุนให้กับบริษัท และวิธีนี้ยังเหมาะสมกับบริษัทที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Collaterals) จำพวก ที่ดิน รถ เครื่องจักร หรืออาคาร เป็นต้น เพราะใบแจ้งหนี้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือลูกหนี้การค้า ที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่หลายๆ บริษัทถือครองไว้อยู่เป็นจำนวนมากนั่นเอง

ufabet

การทำ Factoring แบบเปิดเผย จะทำให้บริษัท Factoring

สามารถทำงานได้ในขอบเขตที่กว้างขึ้นกว่าแบบไม่เปิดเผย ทำให้บริษัทผู้ขายได้รับการแบ่งเบาภาระในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ได้ โดยสามารถแบ่งออกได้อีก 5 ประเภท ดังนี้

  • Full Factoring หรือ Without Recourse Factoring วิธีการ Factoring แบบนี้ส่วนมากจะถูกใช้กับบริษัทผู้ขายที่มีประวัติการดำเนินงานที่ดี ประกอบกับการมีลูกหนี้ที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ (Good Credit History) ซึ่งเป็นการ Factoring แบบครบวงจร โดยบริษัทผู้ขายจะได้รับบริการเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้ตั้งแต่การบริการเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ตลอดจนการรับภาระหนี้สูญทั้งหมดโดย Factoring Company
  • With Recourse Factoring เป็นวิธีการ Factoring ที่คล้ายคลึงกับแบบ Full Factoring แต่จะแตกต่างกันตรงที่ความรับผิดชอบในหนี้สูญหรือการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้นั่นเอง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวบริษัท Factoring จะสามารถเรียกร้องบริษัทผู้ขายแทนลูกหนี้รายนั้นๆ ได้ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้แล้วนั่นเอง
  • Bulk Factoring สำหรับวิธีการแฟคทอริ่งนี้ บริษัท Factoring จะทำหน้าที่ในการให้เงินเสมือนการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนก่อนบริษัทผู้ขายได้รับเงินตามเครดิตเงินเชื่อแก่ลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากการซื้อสิทธิ บริษัทผู้ขายจะยังคงมีหน้าที่ในการบริหารลูกหนี้ เรียกเก็บเงินเอง และต้องเป็นผู้แบกรับภาระหนี้สูญเอง Bulk Factoring โดยมากใช้กับ บริษัทค้าปลีก หรือธุรกิจรายย่อยที่มีใบแจ้งหนี้มูลค่าน้อยแต่จำนวนมาก
  • Agency Factoring บริษัท Foctoring จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายทันทีเพื่อเป็นการซื้อลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ตลอดจนการนำส่งเงินคืนให้กับบริษัท Factoring เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้ขายในฐานะตัวแทนของบริษัท Factoring และภาระหนี้สูญจะตกอยู่ที่บริษัท Factoring เช่นกัน
  • Maturity Factoring แตกต่างจากการทำ Factoring วิธีอื่นๆ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการบริษัท Factoring เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลูกหนี้ และตามเก็บหนี้ โดยบริษัท Fcatoring จะจ่ายเงินให้แก่บริษัทผู้ขายเมื่อสามารถเรียกเก็บหนี้คืนจากลูกค้าได้เท่านั้น และจะดำเนินการต่างๆ แทนบริษัทผู้ขายตั้งแต่การบริหารบัญชีลูกหนี้การค้า การเรียกเก็บเงิน และนำส่งเงินคืนให้แก่บริษัทผู้ขายตามกำหนดนั่นเอง

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ anteatersailing.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated